AKTUALITY

Aktuální informace v rámci projektu

Posouzení zavedení nízkoemisní zóny

V rámci plánu mobility bylo provedeno posouzení nízkoemisní zóny, které je k dispozici v sekci dokumenty. V rámci posouzení byla navržena nízkoemisní zóna v centru města. Omezení dopravy vozidel emisní třídy EURO 1 a EURO 2 by zlepšilo ovzduší v centru města. Současně by byla přenesena vyšší zátěž na ulice Československé armády a Záhumenní. Tím by došlo ke zhoršení imisí na sídlišti Pod Bílou horou a Sever. V případě zavedení by byla Kopřivnice prvním městem, které nízkoemisní zóny zavede. Vzhledem k negativním vlivům na oblasti bydlení bylo v rámci projednání plánu mobility nízkoemisní zónu nerealizovat. Nízkoemisní zóna má pozitivní vliv zejména na emise NO2, které v Kopřivnici limity nepřekračují. Zavedení nízkoemisní zóny může být vyhlášeno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Současně platí, že nízkoemisní zónu lze na průjezdním úseku dálnice nebo silnice stanovit pouze za předpokladu existence obdobného dopravního spojení (objízdné trasy) vedoucího po komunikaci stejné nebo vyšší třídy, která se nachází mimo NEZ anebo nevede přes zastavěné území této nebo sousední obce.

Proč se rozpouští ledovce?

Dle zjištění analytické části plánu udržitelné mobility se v Kopřivnici vyprodukuje za pracovní den 45 tun CO2 jen z dopravy. Automobilová doprava produkuje 66% emisí, což představuje ohromných 29 tun denně. Denně je spotřebováno pro osobní vozy 6 000 litrů benzínu a 5 944 litrů nafty. Nákladní vozy spotřebují 4 815litrů nafty. Autobusy jsou provozovány na CNG, což je 100% fosilní palivo. Nákladní doprava se na produkcích CO2 podílí „jen“ 28% a autobusy 5%. Lidé přitom v Kopřivnici vyprodukují 22 tun CO2 jen dýcháním. Doprava tedy produkuje 2x více CO2 než lidé.

Pokud se podíváme na emise CO2 z hlediska druhů dopravy, nejlépe vychází jízda na kole. Zatímco člověk na kole vyprodukuje za 10 km asi 56 g CO2, chůzí je to 122 g, osobním vozidlem na naftu 1 864 g, hybridem 923 g a elektromobilem 881 g CO2. Jízda autobusem produkuje jen 674 g CO2. Pokud se nebojíte šlápnout do pedálů, uděláte nejlépe pro naši planetu, pokud pojedete na kole. Těm ostatním, kteří mají rádi lední medvědy, zbývá chůze, veřejná doprava nebo případně elektromobilita. To platí i při současném energetickém mixu v ČR roku 2019. V případě zvýšení podílu zelených zdrojů elektrické energie se bude vliv elektromobilů dále snižovat.

Více o prognóze emisí z dopravy a cílech, které si předsevzala Evropská unie ve snižování emisí CO2 se můžete dozvědět zde.

Produkce CO2 ve městě Kopřivnice z dopravy a dýcháním obyvatel v tunách za den

 

Imise v dobrém i ve zlém

Imisní situace aneb co kde dýcháme jsou v Moravskoslezském kraji velkým tématem. Podíváme-li se na Kopřivnici, je situace sice lepší, ale stále není růžová. Největší problém je s prachem a Benzoapyrenem. Proberme jednotlivé látky jednu po druhé . Emise NO2, které způsobují kyselé deště a jsou způsobeny z velké části dopravou,  dosahují hodnoty do 15 μg. Limit je přitom 40 μg. Prach, který nás dusí a způsobuje dýchací potíže, dosahuje průměrné hodnoty za rok 30 μg při limitu 40 μg. Problém s prachem je zejména v zimně, kdy jsou v provozu malé topeniště rodinných domů a také při inverzních situacích. Proto je v rámci limitů dovoleno překročení 50 μg po dobu 35 dní v roce. Hodnotí se tedy imise prachu nejvyšší 36. denní koncentrace. V Kopřivnici je to 56 μg. Limit je tedy překročen o  12%. Mikroprach má limit pro průměrnou roční koncentraci 25 μg. Ve měst je dosaženo  23,7 μg. Benzen dosahuje hodnoty 1,8 μg při povolené koncentraci 5 μg. Problémem je koncentrace karcinogenního Benzoapyrenu, který má imisní limit stanoven na 1ng, ale koncentrace ve městě dosahuje 2,4 ng. Tento problém je ovšem na většině území Moravy a není omezen na město samotné.

Největší úsilí je nutné vyvinout ve snížení imisí PM10 na kterých se podílí rodinné domy, průmyslové zdroje, přenos z Polska a doprava.

Území s překročeným limitem Benzoapyrenu

 

Veřejné projednání analýzy je za námi

Veřejné projednání analýzy plánu mobility je za námi. Velmi si ceníme plodné diskuse ze které vzešla nutnost doplnění opatření pro dohled nad dodržováním pravidel nastavené parkovací zóny. Na projednání jsme se již dotkli i strategie pro období do roku 2030. Ta je k připomínkování přes prázdniny. Po prázdninách začnou projednání nad návrhovou částí a následně projednání návrhu s veřejností. Pro zaslání připomínek můžete využít sekci napište nám, kde bude na tuto formou diskuse reagováno a současně se připomínka dostane k vypořádání v rámci projektu.

Souhrnné informace o dopravě i plánované strategii jsou dostupné v prezentaci, kterou naleznete v sekci dokumenty zde na webu nebo přímo pod odkazem níže.

 

24.6. 2019 – Veřejné projednání analýzy plánu mobility

Srdečně zveme všechny občany na projednání analytické části plánu mobility a koncepce parkování, která bude podkladem pro budoucí návrhy.

Na projednání budeme diskutovat o mobilitě a dopravě ve městě, v rámci diskuse zazní i zajímavé informace, které jsme zjistili na základě průzkumů.

Veřejné projednání se uskuteční 24.6.2019 v 17.00 v 10NP MÚ Kopřivnice.

Průzkum dopravního chování

V měsících dubnu a květnu bude v Kopřivnici probíhat průzkum dopravního chování v domácnostech. Tazatelé budou oslovovat dotazované doma na dopravní chování v předešlém pracovním dni. Tazatelé budou označeni visačkou se jménem a razítkem UDIMO spol. s r.o. (zpracovatel plánu mobility). Ve zkratce je nutné vyplnit jeden sloupec za každou cestu vykonanou v rozhodném dni. Pro každou cestu se vyplňuje její čas (zda byla v době dopravní špičky nebo mimo špičku), druh dopravy, účel cesty a zda byla v rámci města nebo jinde.

Průzkum se provádí zejména dotazováním doma, aby byl postižen průměrný vzorek dopravního chování populace.

Zajímá nás také průměrný počet vozidel ve městě, jejich palivo a stáří. Informace o palivu a stáří vozidel bude použit pro výpočty emisí z dopravy. Současně počet vozidel na 1000 obyvatel je srovnávacím kritériem, které umožní srovnání např. Přerovem, Kroměříží nebo Otrokovicemi.

Zajímá nás také pohled na jednotlivé druhy dopravy, proto budou moci tazatelé oznámkovat spokojenost s cestami, chodníky, cyklostezkami, veřejnou dopravou, parkováním a bezpečností.

Dalším vodítkem pro zlepšení dopravní situace je v rámci zpracování plánu udržitelné mobility blok otázek č. 3, kde dotazovaní mají odpovědět, proč nepoužívají jednotlivé druhy dopravy.

V posledním odstavci se ptáme na možnou výstavbu etážových parkovacích stání v sídlištích, svoz dětí do školy autem či rozvoj elektromobility.

Na dotazníku jsou uvedeny kontaktní telefony jak na zpracovatele, tak na odpovědnou osobu za projekt na městském úřadě. V případě problémů s tazateli se můžou dotazované obrátit přímo na ně.

Dotazník vyplňují všichni členové domácnosti, kteří zde v rozhodném dni přebývají.

Prováděný průzkum je jedním z mnoha podkladů, které jsou podkladem pro hodnocení dopravní situace a návrh zajištění vhodných řešení dopravy.

Další informace o projektu jsou na webu mobilita-koprivnice.cz.

 

Intenzita dopravy na křižovatkách

Někteří z Vás nás nachytali na švestkách, při provádění průzkumu dopravy kamerami. V měsíci březnu a dubnu proběhly dopravní průzkumy na křižovatkách dle harmonogramu Plánu udržitelné městské mobility. Posvítili jsme si na intenzitu dopravy. Průzkumy byly provedeny francouzskými kamerami LOGICAM, které jsou uzpůsobeny pro tyto průzkumy. Kamery byly přichyceny ke sloupu veřejného osvětlení. Sčítání proběhlo v křižovatkách v době od 7 do 17 hodin. Tyto záznamy jsou nyní vyhodnocovány. Sbíraná data jsou adekvátní známým křižovatkovým průzkumům prováděným čárkovací metou studenty, kteří sedí u křižovatky a zapisují směry a kategorie jednotlivých vozidel. Výsledná data budou v květnu využita pro kapacitní výpočty křižovatek, které odhalí případné kapacitní problémy. Ne všechny problémy s kapacitou křižovatek se totiž projeví v místě problému. Někdy se stává, že problém v jedné části města se projeví jinde.

Průzkumy odhalili také zajímavou kratochvíli řidičů nákladních vozidel, kteří si z okružních křižovatek dělají pouťový kolotoč. Toto chování je pro ně jistě zábavné, nicméně ve vztahu ke znečištění ovzduší bychom měli dotyčným zajistit ekologičtější kratochvíli a toto jednání odsoudit.

Dopravní průzkumy

Jízda řidičů nákladních vozidel je vskutku atrakcí, kterou bychom měli odsoudit.

 

V rámci plánu mobility se jedná o důležitá data, která budou prezentována na webu projektu mobilita-koprivnice.cz a dále využita pro doporučení úprav organizace dopravy ve městě v rámci návrhové části projektu na podzim.

Pokud jste si průzkumů všimli a jste zvědavi na výsledek, je možné navštívit také veřejné projednání analytické části před prázdninami.

 

Komunikační strategie

Na schůzce řídícího výboru dne 19.12. bylo dohodnuto jeho složení členů, kterými jsou:

 • Ing. Miroslav Kopečný – starosta města, předseda skupiny
 • Stanislav Šimíček – místostarosta města
 • Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
 • Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území, odbor rozvoje města
 • Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování, odbor rozvoje města
 • Ing. Richard Petr, referent oddělení území, odbor rozvoje města
 • Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí
 • Ing. Jaroslav Jiřík, vedoucí oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody, odbor životního prostředí
 • Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města
 • Ing. Vladimír Pustka, jednatel společnosti Slumeko, s.r.o.
 • Ing. Petr Macejka Ph. D, zpracovatel

Dále byly stanoveny 3 pracovní skupiny PUMM v tomto rozsahu:

Motorová doprava

 • Automobilové doprava IAD
 • Veřejná hromadná doprava VHD

Nemotorová doprava

 • Cyklistická doprava
 • Pěší doprava

Statická doprava

Pracovní skupiny se budou scházet k projednání jednotlivých témat v analytické i návrhové části.

Veřejnost bude zapojena kontinuálně formou webu projektu v sekci Napište nám, kde je možné vkládat otázky, které budou odpovězeny a vypořádány. Mimo to budou svolána veřejná projednání (jaro 2019) k analytické části a (podzim 2019) k návrhové části a akčnímu plánu.

Dopravní průzkumy

Dne 18.10. byly provedeny dopravní průzkumy na kordonu města a na vybraných křižovatkách ve spolupráci se Střední odbornou školou Kopřivnice, které tímto děkujeme. Celkem bylo v terénu 33 studentů, kteří zkoumali tranzitní dopravu města. Po vyhodnocení průzkumů budeme vědět kolik vozidel Kopřivnicí projíždí bez zastavení a kolik jich v Kopřivnici končí.  Informace se objeví v rámci analytické části zde na webu.

Co se musí změnit v dopravě, aby se lidem v Kopřivnici žilo lépe?

Odpověď na tuto otázku začali hledat odborníci, kteří mají vytvořit Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice.

Tento plán bude řešit všechny druhy dopravy ve městě, tedy automobilovou, městskou hromadnou, příměstskou, cyklo a pěší dopravu, ale i problematiku parkování. Jeho zpracovatelé budou zkoumat a analyzovat stav v dopravě ve městě, hledat zásadní problémy a na základě diskuzí s odborníky i občany navrhovat možné způsoby řešení dopravní problematiky v nejširším slova smyslu. Zabývat se proto budou např. možnostmi optimalizace parkování na území města s využitím moderních systémů, ale také vybudováním nových cyklostezek a cyklotras nebo nastavením pravidel pro bezpečný vzájemný pohyb chodců, cyklistů i řidičů. V neposlední řadě bude plán řešit městskou hromadnou dopravu, a to jak z pohledu komfortu cestujících a dostupnosti MHD, tak např. z pohledu bezpečnosti a rychlosti dopravy. Cílem je umožnit lepší pohyb po městě všem skupinám obyvatel, zvýšit jejich bezpečnost a podporovat udržitelné a ekologické formy dopravy.

Cílem projektu je vytvoření plánu zabývající se mobilitou, jež ovlivňuje celé město, jeho atmosféru, prostor i přitažlivost a směřuje na rozvoj jeho území. Síla strategického dokumentu tkví v jeho systematičnosti, pečlivé analýze situace, objektivním stanovení cílů a přípravě provázaných opatření na základě společné vize. Zásadní je jeho projednávání s odbornou i laickou veřejností, podnikatelskou sférou a dalšími subjekty včetně dotčených odborů magistrátu dle zpracované komunikační strategie.

Cílem plánu by mělo být zajistit zlepšení kvality života formou opatření spočívajících ve změně nabídky dopravních možností, která umožní lepší přístup do práce, ke klíčovým destinacím a službám udržitelným způsobem. Opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.