V rámci plánu mobility bylo provedeno posouzení nízkoemisní zóny, které je k dispozici v sekci dokumenty. V rámci posouzení byla navržena nízkoemisní zóna v centru města. Omezení dopravy vozidel emisní třídy EURO 1 a EURO 2 by zlepšilo ovzduší v centru města. Současně by byla přenesena vyšší zátěž na ulice Československé armády a Záhumenní. Tím by došlo ke zhoršení imisí na sídlišti Pod Bílou horou a Sever. V případě zavedení by byla Kopřivnice prvním městem, které nízkoemisní zóny zavede. Vzhledem k negativním vlivům na oblasti bydlení bylo v rámci projednání plánu mobility nízkoemisní zónu nerealizovat. Nízkoemisní zóna má pozitivní vliv zejména na emise NO2, které v Kopřivnici limity nepřekračují. Zavedení nízkoemisní zóny může být vyhlášeno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Současně platí, že nízkoemisní zónu lze na průjezdním úseku dálnice nebo silnice stanovit pouze za předpokladu existence obdobného dopravního spojení (objízdné trasy) vedoucího po komunikaci stejné nebo vyšší třídy, která se nachází mimo NEZ anebo nevede přes zastavěné území této nebo sousední obce.